Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

TỚ BIẾT BẢO VỆ CƠ THỂ MÌNH - sách bài tập

Original Title: My Body! What I Say Goes!: Teach children body safety, safe/unsafe touch, private parts, secrets/surprises, consent, respect

Languages: Vietnamese

Author: Jayneen Sanders

Illustrator: Anna Hancock

Cover: Softcover

Regular price $8.00 CAD
Regular price Sale price $8.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Nêu chi tiết và toàn diện các khía cạnh xoay quanh an toàn thân thể của trẻ. Các tình huống hằng ngày được vẽ lại sinh động, dạy trẻ nhận biết cơ thể mình, tự bảo vệ mình. 

Trao quyền cho trẻ, dạy trẻ về an toàn thân thể, tôn trọng cảm giác của mình, nhận diện sự an toàn và không an toàn, tránh đụng chạm cơ thể, phân biệt bí mật xấu và bất ngờ thú vị,hiểu về bộ phận riêng tư và các mối quan hệ giàu tôn trọng lẫn nhau. 

Kèm câu hỏi thảo luận từng trang và tổng kết ở cuối sách. 

Reading Age: 4-7

Reading Level:

Dimensions: 7.5x9.75in

Publication date: 2019