Skip to product information
1 of 5

VietCan Books

Bilingual Up Up Up In The Tree - Lift-the-flap | Trèo Trèo Trèo Lên Cây - song ngữ

Original Title: Up-Up-Up-in-the-Tree

Languages: Vietnamese, English

Author: Jonathon Litton

Illustrator: Maxime Lebrun

Cover: Boardbook

Regular price $25.00 CAD
Regular price $28.00 CAD Sale price $25.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Lật! Lật! Lật! Bất ngờ thật. 

Hãy cùng Sóc trèo lên cây, cao hơn, cao hơn nữa, để truy tìm hạt dẻ cuối cùng nhé. Với những miếng lật mở và các lỗ hổng có thể nhìn xuyên qua trang khác, có nhất nhiều thứ để kiếm, đếm và khám phá dọc đường đi. 

Follow an adventurous squirrel through the forest as he searches for a delicious acorn treat! Join Squirrel as he climbs higher and higher up a tree in his quest for one big surprise! With flaps to lift and peek-through holes, there’s lots to spot, count, and discover along the way.

Reading Age: 0-6

Reading Level:

Dimensions: 27.7 x 16 x 2 cm

Publication date: 2017